Algemene Actievoorwaarden

1. Algemeen 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Johnson & Johnson Vision Care Companies, gevestigd te Amersfoort, aan het adres Computerweg 14 (hierna: "JJVCC") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") 
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en ons Privacybeleid. 
1.3 In geval van overmacht of gelijkaardige situaties is JJVCC  gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat JJVCC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging, aanpassing of staking van de Actievoorwaarden of Actie, zal door JJVCC bekend gemaakt worden via de website www.acuvue.nl of www.acuvue.be .
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is JJVCC gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing onverminderd de toepassing van belgische en luxemburgse dwingende rechtsregels. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of de rechter van de woonplaats van de consument .
1.6. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.7. Er zal geen andere schriftelijke of telefonische communicatie over de Actie of de aanduiding van de winnaar gebeuren dan deze vermeld in de Actievoorwaarden. Eventuele klachten moeten ingediende worden per e-mail [[email protected]] of per post aan JJVC (naar het adres vermeld onder punt 1.1) 

2. De Actie 
2.1 Deze Actieperiode begint op 1 augustus 2016 en eindigt op 31 december 2016. 
2.2 Deelnemen aan de Actie kan door registratie op de website www.acuvue.nl  of www.acuvue.be en beantwoorden van de wedstrijdvraag.Hierna ontvangt u een e-voucher voor een gratis proefpaar ACUVUE® contactlenzen en maakt u kans op 1 jaar gratis ACUVUE® contactlenzen. Aanpaskosten zijn niet inbegrepen. 

3. Deelname aan de Actie
3.1 Deelname aan de Actie is gratis en is niet verbonden aan enige aankoopverplichting. 
3.2 De Actie staat open voor alle in Belgie, Luxemburg en Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. 
3.3 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete persoonsinformatie. 
3.5 Alleen deelnemers die op correcte wijze gedurende de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 
3.6 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.
3.7 Slechts 1 deelname per persoon is toegestaan
3.8 Medewerkers van Johnson & Johnson Medical BV zijn uitgesloten van deelname, net als medewerkers van een optiekzaak.
3.9 JJVCC is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

4. De Prijs 
4.1 De winnaar ontvangt een voorraad ACUVUE® contactlenzen voor 1 jaar. Dit is gelijk aan totaal maximaal 8 x 90-packs ACUVUE® daglenzen (waarde: tussen 400 – 900 euro) of 4 x 12-packs ACUVUE OASYS® 2 wekelijkse contactlenzen (waarde: tussen 200 en 350 euro)of 24 x 30-packs 1-DAY ACUVUE® DEFINE® daglenzen (waarde tussen 600 en 850 euro) in de lenssterkte van de winnaar. Aanpaskosten zijn niet inbegrepen
4.2 De prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld.
4.3 Waar relevant zal door de leverancier kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.
.
5. Selectie winnaar
5.1 Gedurende de Actieperiode zal elke maand uit alle deelnemers van die betreffende maand, door elektronische loting een winnaar geselecteerd worden. 
5.2 Wij kunnen u vragen een identiteitsbewijs te overleggen. Als u geen identiteitsbewijs kunt overleggen, kunt u worden uitgesloten van deelname aan deze Actie.
5.3 Inzendingen voor de trekking dienen uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand om 23.59 uur door ons ontvangen te zijn (respectievelijk 30 juni, 31 juli, 31 augustus, 30 september, 31 oktober, 30 november en 31 december 2016) ) om de in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde prijs te winnen. De trekkingen worden gehouden op de eerste dag van de daaropvolgende maand (1 juli, 1 augustus, 1 september, 1 oktober, 1 november, 1 december en 2 januari 2017).
5.4 De Winnaar wordt per e-mail ingelicht binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum. 

6. Publiciteit 
6.1 De winnaar van de prijs geeft JJVCC toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zal zijn of haar overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van JJVCC verlenen voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van JJVCC heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
6.2 De Winnaar geeft toestemming voor vermelding van zijn of haar voor- en achternaam op de website www.acuvue.nl, of www.acuvue.be. Informatie over de winnaars wordt op de website geplaatst zodra alle adresgegevens verzameld zijn. Indien de Winnaar niet bereikbaar is of niet voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 4.2 en 4.3 hierboven, wordt de Prijs toegekend aan een andere winnaar op basis van loting.

7. Verantwoordelijkheid
7.1 JJVCC kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen van het website of e-mailsysteem of voor eventuele schade van enigerlei aard die rechtstreeks of het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.