Johnson & Johnson Vision Nederland Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

“Bedrijf” verwijst naar Johnson & Johnson Medical BV (namens de Johnson & Johnson Vision divisie), een bedrijf onder Nederlands recht, kantoorhoudende te Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, Nederland.

“Contract” verwijst naar de Order zoals geaccepteerd door het Bedrijf en behelzende deze Algemene Voorwaarden.

“Diagnostische Lenzen” verwijst naar lenzen die het Bedrijf aan de Klant levert, om de Klant te laten kennismaken met de Goederen.

“Goederen” verwijst naar de goederen die het Bedrijf instemt te zullen leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en welke zijn gespecificeerd in de Order.

“Klant” verwijst naar het bedrijf, de firma of de organisatie waarvan de Order van de Goederen is geaccepteerd door het Bedrijf.

“Kredietlimiet” verwijst naar artikel 4.7.

“Leveringsgebied” verwijst naar de Europese Unie, de EVA landen, Zwitserland en alle landen die vrijhandelsvragen hebben gesloten met de Europese Unie.

“Order” verwijst naar de order voor de aankoop van de Goederen zoals deze door de Klant is geplaatst.

“Vervaldatum” verwijst naar de datum, dertig (30) dagen na de factuurdatum.

“Verkoopbare Lenzen” verwijst naar andere lenzen dan Diagnostische Lenzen.

“Voorwaarden” verwijst naar deze Johnson & Johnson Vision Nederland Algemene Voorwaarden.

1.1 Elke verwijzing naar een wet is een verwijzing naar de wet zoals deze op dit moment van kracht is, rekening houdend met mogelijke wijzigingen, uitbreidingen, toepassing of wetvernieuwing en omvat elke ondergeschikte wet- en regelgeving zoals van toepassing op dit moment.

1.2 Waar een voorwaarde een lijst geeft van onderwerpen volgend op het woord ‘inclusief’ dient deze lijst niet te worden geïnterpreteerd als een volledige lijst.

 

2 INTEGRATIE VAN VOORWAARDEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en Contracten met het Bedrijf. Alle andere voorwaarden en bepalingen, waaronder de algemene voorwaarden waarvan de Klant beweert dat deze van toepassing zijn op enig contract (waaronder de Order), bevestiging van de Order of soortgelijk document of in enige correspondentie, wijst het Bedrijf uitdrukkelijk van de hand.

2.2 Geen enkele afwijking van deze Voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van het Bedrijf.

2.3 Het Contract omvat de gehele overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant met betrekking tot de Goederen en het treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Klant erkent dat het zich niet zal beroepen op enige mondelinge of schriftelijke verklaring van het Bedrijf, diens medewerkers of tussenpersonen, die niet uitdrukkelijk in het Contract is opgenomen.

 

3 BESTELLINGEN

3.1 Elke Order (ongeacht of deze per telefoon, fax, post, e-mail of elektronisch bestelsysteem is geplaatst) wordt geacht een aanbod van de Klant te zijn om de Goederen volgens deze Voorwaarden aan te schaffen. Het is het Bedrijf toegestaan, volledig ter eigen beoordeling, om een Order te weigeren.

3.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Bedrijf accuraat wordt geïnformeerd over de specificaties van elke Order (waaronder een omschrijving van de bestelde Goederen).

 

4 PRIJS EN BETALING

4.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 4.5, is de prijs van de Goederen de prijs zoals opgenomen in de relevante prijslijst van het Bedrijf zoals deze van kracht was op de datum waarop het Bedrijf de Order accepteerde. Onder het bepaalde in artikel 4.5, is het het Bedrijf toegestaan de prijzen periodiek aan te passen, waarbij de Klant minstens dertig dagen van tevoren van deze prijswijziging op de hoogte moet worden gesteld.

4.2 Standaard levering zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1. Indien de Klant een levering binnen een alternatieve periode vereist, dient de Klant contact op te nemen met de afdeling Customer Service van het Bedrijf om een alternatieve levertermijn overeen te komen. Voor deze alternatieve levertermijn zullen aan de Klant extra kosten in rekening worden gebracht. Alle levertijden zijn afhankelijk van de voorraad op het moment waarop het Bedrijf de Order accepteert.

4.3 De genoemde prijzen zijn netto bedragen, met apart vermeld de BTW en overige belastingen of toeslagen. BTW is toegevoegd op de dag van verzending.

4.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, zulks geheel ter beoordeling van het Bedrijf, om de Klant de kosten in rekening te brengen van verpakkingsmateriaal, verzending en verzekering met betrekking tot een speciale Order, bovenop de prijs van de Goederen en de Klant is gehouden deze extra kosten te betalen. Met name in het geval van kleine Orders of Orders van Diagnostische Lenzen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een bescheiden extra bijdrage in de kosten van verzending door te berekenen.

4.5 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, om op enig moment voor de levering, de prijs van de Goederen te verhogen afhankelijk van de door het Bedrijf te maken kosten als gevolg van factoren die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van het Bedrijf vallen, waaronder in ieder geval begrepen wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, premies en/of belastingen.

4.6 De Klant zal het totale factuurbedrag betalen binnen dertig dagen na de factuurdatum. In het geval van een andere dan een contante betaalwijze, wordt de betaling geacht te zijn ontvangen indien het betalingsbewijs is ontvangen. Klanten die gebruik maken van automatische incasso, ontvangen een korting van 2%. Deze korting wordt alleen gegeven indien de Klant in de voorgaande maand zijn rekeningen volledig heeft betaald. Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze korting eenzijdig aan te passen.

4.7 Indien de Klant verzuimt om het uitstaande bedrag voor de Vervaldatum te betalen of de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt, is het Bedrijf toegestaan de kredietfaciliteit in te trekken (het account te blokkeren), Orders stop te zetten totdat de openstaande rekeningen volledig zijn betaald of de Kredietlimiet niet (meer) is overschreden. Daarnaast is de Klant over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.8 De Klant zal in geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn om betalingen op te schorten of te verrekenen.

4.9 Alle betalingen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn onder het Contract zijn onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van het Contract, niettegenstaande enige andere bepaling.

 

5 DE GOEDEREN

5.1 De hoeveelheid en hoedanigheid van de Goederen zal overeenkomen met de specificaties in de Order.

5.2 De Goederen zullen worden verstrekt in overeenstemming met de specificatie in de Order. Het Bedrijf is gerechtigd periodiek veranderingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan enige geldende veiligheids- of wettelijke voorschriften en welke geen materieel effect hebben op de kwaliteit of functionele geschiktheid van de Goederen.

5.3 De specificaties en ontwerpen van de Goederen (waaronder het auteursrecht, rechten inzake tekeningen en modellen en overige intellectuele eigendomsrechten) zijn en blijven eigendom van het Bedrijf.

5.4 De Klant verplicht zich om geen gebruik te maken van enig handelsmerk of enige handelsnaam zoals deze door het Bedrijf worden gehanteerd voor de Goederen en om niets te doen of toe te laten waardoor de goodwill of reputatie van dergelijke handelsmerken of handelsnamen worden gecompromitteerd of beschadigd.

5.5 Alle Diagnostische Lenzen dienen duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. De Klant mag de Diagnostische Lenzen niet gebruiken voor promotionele doeleinden. De Klant dient Diagnostische Lenzen bovendien niet te behandelen of te verkopen als vervangende Goederen voor aangeschafte Goederen voor enige derde, waaronder enige cliënt van de Klant.

5.6 Het door de Klant totaal aantal bestelde Diagnostische Lenzen mag niet hoger zijn dan 10% van de door de Klant aangeschafte Verkoopbare Lenzen.

5.7 In het geval van een (tijdelijke) voorraadsituatie, behoudt JJV zich het recht voor om een waardig alternatief voor het bestelde product voor te stellen. De veiligheid voor de eindgebruiker van dit alternatieve product moet altijd worden bevestigd door een erkende oogzorgspecialist.

 

PRODUCT EN JUISTE GEBRUIK

5.8 Het Bedrijf zal de Klant een productbijsluiter verstrekken met daarin instructies betreffende de correcte gebruikswijze, informatie over complicaties en contra-indicaties. De Klant dient te controleren of deze instructies inderdaad zijn bijgeleverd en dient deze zorgvuldig te lezen en te bewaren.

5.9 Het Bedrijf zal de Klant gratis gebruikshandleidingen verstrekken met daarin informatie voor haar cliënten. De Klant dient alle nieuwe cliënten/ gebruikers een dergelijke handleiding te verstrekken.

 

6 LEVERING

6.1 Met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.2 en 6.2, worden de Goederen (behalve Diagnostische Lenzen) doorgaans binnen twee (2) werkdagen na acceptatie van de Order door het Bedrijf geleverd op het afleveradres dat in de Order is gespecificeerd. Voor Orders groter dan 50 multipacks, kunnen langere levertijden gelden.

6.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van enige Goederen in geval van achterstallige betaling van enige som die aan het Bedrijf verschuldigd is uit hoofde van enig Contract, of indien de financiële situatie van de Klant onder druk staat om enige andere reden.

6.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade doordat het Bedrijf de Goederen (in een volledige levering of deellevering) niet of niet tijdig levert.

6.4 Het is het Bedrijf toegestaan de Goederen naar eigen inzicht in deelleveringen of in een gecombineerde levering te leveren. Elke individuele deellevering zal worden gefactureerd en betaald worden in overeenstemming met de bepalingen in het Contract. Elke deellevering geldt als een individueel Contract en geen enkele annulering of beëindiging van enig Contract met betrekking tot een deellevering geeft de Klant het recht om enig ander Contract of deellevering te weigeren of annuleren.

6.5 De Klant zal de levering van de Goederen onmiddellijk aannemen wanneer deze voor levering worden aangeboden (waaronder begrepen het ondertekenen van de relevante afleverbon). Indien om enige reden de Klant de levering van de Goederen niet als zodanig in ontvangst neemt of anderszins een vertraging in de levering veroorzaakt of verzoekt:

6.5.1 zullen de Goederen als geleverd worden beschouwd; en

6.5.2 zal het Bedrijf gerechtigd zijn om de Goederen op te slaan of op te laten staan tot de daadwerkelijke levering, en de redelijke kosten hiervan bij de Klant in rekening te brengen (inclusief verzekering) van deze opslag en eventuele verdere kosten die zijn gemaakt voor de levering van de Goederen op een latere datum.

6.6 De Klant dient te garanderen dat er adequate en veilige faciliteiten en procedures bestaan binnen het pand van de Klant voor de levering en opslag van de Goederen.

6.7 De Klant zal de afdeling Customer Service van het Bedrijf onverwijld informeren indien de Goederen niet binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur zijn ontvangen.

 

INONTVANGSTNEMING VAN DE GOEDEREN

6.8 De Klant wordt geacht de Goederen in ontvangst te hebben genomen zeven dagen na de datum van levering aan de Klant. Na de inontvangstneming zal de Klant niet meer gerechtigd zijn om Goederen te weigeren die niet in overstemming zijn met de bepalingen in het Contract en het Bedrijf zal op generlei wijze aansprakelijk zijn ten opzichte van de Klant wat betreft de Goederen.

6.9 Ingevolge hetgeen bepaald in artikel 6.10, dient de Klant de afdeling Customer Service van het Bedrijf in te lichten omtrent enig vermeend defect, tekort in hoeveelheid, schade, verlies of het niet voldoen aan de omschrijving, en wel binnen zeven dagen na ontvangst. De Klant dient deze Goederen beschikbaar te houden voor inspectie door het Bedrijf.

 

RETOURZENDINGEN VAN GOEDEREN

6.10 Niettegenstaande voorwaarden 6.8 en 6.9, heeft de Klant het recht om Goederen binnen 90 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen. Het bedrijf zal na ontvangst van een retourzending de aankoopprijs crediteren. Na verloop van 90 dagen na ontvangst van de Goederen, heeft de Klant (alleen nog) het recht de Goederen te ruilen. Goederen mogen slechts worden geretourneerd of geruild indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

6.10.1 de Klant dient contact op te nemen met de afdeling Customer Service van het Bedrijf om goedkeuring te vragen voor het retourneren van Goederen en om een ophaalafspraak te maken;

6.10.2 alle geretourneerde Goederen dienen direct bij Johnson & Johnson Vision Nederland te zijn gekocht;

6.10.3 alle Goederen dienen in hun oorspronkelijke en ongeopende verpakking te worden geretourneerd en deze dienen vrij te zijn van stickers, markeringen of enige andere verandering aan de verpakking;

6.10.4 alle geretourneerde Goederen dienen een houdbaarheid van ten minste dertien maanden te hebben.

6.11 Retourzendingen dienen beperkt te blijven tot 4 keer per jaar, met een maximum van 30 doosjes.

6.12 Diagnostische Lenzen of speciale bestellingen kunnen niet worden geretourneerd.

6.13 Indien er een creditering wordt verstrekt voor een geretourneerd product dat aan de genoemde criteria voldoet, zal dit worden verstrekt op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs van het product.

6.14 Verzendkosten voor dergelijke retourzendingen zijn voor rekening van Johnson & Johnson Vision Nederland.

6.15 Het Bedrijf zal de geretourneerde Goederen die niet aan bovenstaande criteria voldoen (inclusief producten anders dan de Goederen) vernietigen indien deze niet aan bovengenoemde criteria voldoen zonder hierover de Klant van tevoren in te lichten en het Bedrijf zal de Klant voor deze Goederen niet crediteren.

 

TERUGROEPEN VAN GOEDEREN

6.16 Indien enige Goederen zijn betrokken bij een terugroepactie door het Bedrijf, dan zal de Klant het Bedrijf zoveel mogelijk informatie verstrekken als redelijkerwijs mogelijk omtrent de verblijfplaats van de Goederen.

 

7 TITEL EN RISICO

7.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.2, gaat het risico van de Goederen over op de Klant op het moment dat deze worden verzonden vanaf het terrein van het Bedrijf, ook al is de eigendom van de Goederen nog niet overgedragen.

7.2 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de Goederen worden opgehaald van het terrein van het Bedrijf, gaat het risico van de Goederen over op de Klant op het moment dat het Bedrijf de Klant informeert dat de Goederen klaar staan voor levering, ook al is de eigendom van de Goederen nog niet overgedragen.

 

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het Bedrijf behoudt zich de eigendom van door haar geleverde Goederen voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

8.1.1 alle krachtens het Contract verschuldigde betalingen; en

8.1.2 vorderingen wegens tekortschieten van de Klant in de nakoming van zodanige Contract(en). Het is de Klant niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties.

8.2 Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Klant ingevolge hetgeen bepaald in artikel 8.1 zal de Klant:

8.2.1 de Goederen op fiduciaire basis houden als bewaarnemer voor het Bedrijf; en

8.2.2 de Goederen in goede omstandigheden bewaren; en

8.2.3 de Goederen verzekeren namens het Bedrijf ten bedrage van de volledige aanschafprijs.

8.3 Het is de Klant alleen toegestaan de Goederen tegen volledige marktwaarde te verkopen binnen de normale context van haar bedrijfsactiviteiten. De Klant zal optreden als gevolmachtigde bij dergelijke verkopen of transacties. Totdat de eigendom van de Goederen overgaat van het Bedrijf naar de Klant zullen al dergelijke verkopen of transacties een verkoop of transactie behelzen van eigendom van het Bedrijf namens de Klant, en de opbrengsten van de verkoop of transacties met betrekking tot de Goederen zullen voor het Bedrijf in bewaring worden gehouden en zullen niet worden vermengd met andere gelden of worden gestort op een bankrekening met een negatief saldo en zullen te allen tijde aanwijsbaar zijn als geld toebehorend aan het Bedrijf.

8.4 Het Bedrijf is gerechtigd de aanschafprijs op te eisen ook al is het eigendom van de Goederen nog niet overgegaan van het Bedrijf op de Klant.

8.5 Zolang de eigendom van de Goederen nog niet op de Klant is overgaan, is de Klant niet gerechtigd de Goederen met enig beperkt recht te bezwaren en is de Klant gehouden op de betreffende Goederen de eigendom van het Bedrijf zichtbaar aan te geven c.q. zichtbaar aangegeven te houden en deze Goederen met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.

8.6 Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in artikel 8.1, is het Bedrijf gerechtigd de Goederen die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Klant machtigt het Bedrijf reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor de Klant in gebruik zijnde ruimte te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Goederen komen voor rekening van de Klant.

8.7 Bij beëindiging van het Contract, om wat voor reden dan ook, zullen de rechten van het Bedrijf als omschreven in dit artikel 8 van kracht blijven.

 

9 GARANTIE

9.1 De door het Bedrijf verleende garantie op de door haar geleverde zaken en door haar uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het bepaalde in dit artikel 9.

9.2 Het Bedrijf garandeert dat de Goederen de eigenschappen bezitten overeenkomstig hun specificaties gedurende een periode van 30 dagen na aflevering van de zaak aan de Klant.

9.3 Indien de Klant een terecht beroep doet op enige garantiebepaling uit artikel 9.2 dan zal het Bedrijf, zulks te harer keuze en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, ofwel overgaan tot vervanging van de gebrekkige prestatie, ofwel tot herstel daarvan, waarbij de oorspronkelijke garantieperiode alsdan slechts zal worden verlengd met de periode gedurende de Klant als gevolg van het herstel of de vervanging niet de beschikking heeft gehad over de gebrekkige zaak.

9.4 Voormelde garantieverplichting vervalt indien aan één van de volgende voorwaarde is voldaan:

9.4.1 wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde zijn verricht door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;

9.4.2 het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming is gebruikt;

9.4.3 het geleverde op (naar het Bedrijf’s redelijk oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden;

9.4.4 de Klant enige verplichting jegens het Bedrijf niet nakomt; de Klant anderszins schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.

9.5 Niettegenstaande het bovenstaande, geeft het Bedrijf, in het geval het Bedrijf de aan de Klant geleverde zaken van derden heeft betrokken, met betrekking tot die zaken in geen geval meer garanties dan welke het Bedrijf van die derden heeft verkregen.

9.6 Het feit dat de Klant aanspraak maakt op garantie ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de met het Bedrijf gesloten Contract.

9.7 Eventuele kosten van verzending en transport komen voor rekening en risico van de Klant. Zaken of delen van zaken, die door het Bedrijf worden hersteld of vervangen, dienen door de Klant franco aan het Bedrijf te worden gezonden na schriftelijke toestemming van het Bedrijf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Goederen die worden teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten van de Klant aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden de kosten van het Bedrijf ter zake van de naar aanleiding van deze klacht ingestelde onderzoeken.

 

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Het Bedrijf is, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, jegens de Klant slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden directe schade tengevolge van het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen onder het Contract. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan eigendommen van de Klant of een derde, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en de kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid en de directe schade.

10.2 De aansprakelijkheid van het Bedrijf voor indirecte schade (waartoe onder meer gerekend wordt, maar daartoe overigens uitdrukkelijk niet beperkt: gederfde omzet, gederfde winst, immateriële schade en aantasting van de goede naam) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad van het Bedrijf is uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van de bewuste roekeloosheid of opzet van het Bedrijf of haar leidinggevende ondergeschikten.

10.3 De aansprakelijkheid van het Bedrijf op grond van artikel 10.1 is, behoudens het bepaalde in de navolgende artikelleden, per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het door de Klant verschuldigde bedrag (exclusief BTW) op basis van het Contract in de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.

10.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van het Bedrijf onder een Contract nimmer meer bedragen dan € 20.000 per jaar.

10.5 De Klant vrijwaart het Bedrijf tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden die voortvloeien uit of verband houden met de door het Bedrijf uitgevoerd Contract behoudens in geval de schade isveroorzaakt dor de bewuste roekeloosheid of opzet van het Bedrijf of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

11 OVERMACHT

11.1 Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of in verband met de Goederen indien deze niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis buiten haar redelijke invloedssfeer, waaronder onder meer begrepen oorlog, gewapend conflict, terrorisme, rellen, stakingen, vakbondsacties (waaronder acties waarbij de medewerkers van het Bedrijf betrokken zijn), brand, overstroming, natuurrampen van welke aard dan ook, in gebreke blijven van de toeleveranciers of onderaannemers van het Bedrijf, problemen om personeel of materiaal te betrekken en kapotte machines.

11.2 Indien een dergelijk geval langer dan één maand voortduurt, is het Bedrijf gerechtigd om het Contract te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

12 UITBESTEDING

12.1 Het is het Bedrijf toegestaan om het Contract geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan enig ander bedrijf of organisatie.

12.2 De Klant is niet gerechtigd om het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf (welke toestemming niet onredelijk mag worden onthouden of vertraagd).

 

13 EXPORT

13.1 De Klant is het niet toegestaan om Goederen te leveren aan klanten buiten het Leveringsgebied.

 

14 ONTBINDING

14.1 Het Bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de Klant surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf stil legt, beëindigt of vervreemdt, zijn bedrijf wordt ontbonden, onder curatele of beheer wordt gesteld of zijn roerende en/of onroerende zaken in beslag worden genomen. In al die gevallen worden de verplichtingen van de Klant terstond opeisbaar zonder dat aan de zijde van het Bedrijf ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.

 

15 DIVERSEN

15.1 Het Bedrijf heeft te allen tijde het recht om het Contract, deze Voorwaarden en meer in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van verstrekte betalingskortingen in het Contract en de Voorwaarden, eenzijdig te wijzigen.

15.2 Alle communicatie tussen partijen dient schriftelijk te zijn en zal persoonlijk of per aangetekende post, fax of elektronische mail worden verstrekt. Het fysieke adres voor de levering van elke partij is het officiële kantooradres of enig ander adres waarvan men de Klant op de hoogte heeft gesteld in overeenstemming met deze bepaling met mededeling van het faxnummer of e-mailadres dat voor deze levering dient te worden gebruikt. Bij ontbreken van bewijs van ontvangst van enig bericht op een vroeger tijdstip, gaat men ervan uit dat het bericht tijdig is ontvangen:

15.2.1 indien verstuurd per aangetekende post, twee werkdagen na verzending; of

15.2.2 indien persoonlijk geleverd, indien achtergelaten op het adres in kwestie; of

15.2.3 indien per fax of per e-mail verstuurt, op het tijdstip van verzending.

15.3 Behalve indien de wet anders vereist zijn beide partijen, hun werknemers en tussenpersonen, gehouden aan geheimhouding van alle informatie, materialen en documenten die zij in verband met het Contract hebben verkregen en die betrekking hebben op de andere partij, haar medewerkers of zaken. Bij beëindiging van het Contract, om wat voor reden dan ook, zal de verplichting van partijen onder deze voorwaarde

15.3 van kracht blijven.

15.4 Geen der partijen, noch de respectievelijke medewerkers of tussenpersonen, zullen aan enig persoon enig geschenk of beloning aanbieden, geven of instemmen te geven als aansporing of beloning voor het verrichten of nalaten te doen of voor het hebben verricht of nagelaten van enige handeling in verband met het verkrijgen van of uitvoeren van enige contract met de andere partij.

15.5 Elk recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf heeft onder deze Voorwaarden geldt onverminderd enige ander recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf heeft.

15.6 Bij beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, zullen alle verplichtingen waarvan wordt gesteld dat deze van kracht zullen blijven ook na beëindiging van het Contract blijven bestaan, in samenhang met de voorwaarden waarvan het voorbestaan wordt geïmpliceerd of noodzakelijk is voor de interpretatie of afdwinging van het Contract.

15.7 Een persoon die geen partij is in het Contract zal geen rechten hebben om enige contractvoorwaarden af te dwingen onder het Contract (Rights of Third Parties) Act 1999.

15.8 Indien enige bepaling in het Contract geacht wordt geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet afdwingbaar of onredelijk blijkt, zal het worden beschouwd als deelbaar en zullen de overige bepalingen van het Contract en het overige deel van de bepaling van kracht blijven.

15.9 Geen enkele verklaring van afstand van het Bedrijf (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) wat betreft de uitoefening van enig recht onder deze Voorwaarden zal afbreuk doen aan haar recht om dit in de toekomst alsnog te doen.

15.10 De afstandsverklaring van een partij aangaande een recht onder een Contract waar de Voorwaarden op van toepassing zijn zal niet worden beschouwd als een nadere of aanhoudende afstandsverklaring van dit of enige ander recht dat in deze voorwaarden is vastgelegd.

15.11 Op alle rechtsbetrekkingen tussen het Bedrijf en de Klant is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, het Nederlands recht van toepassing.

15.12 Alle geschillen tussen het Bedrijf en de Klant, waarvoor geen minnelijke schikking mogelijk blijkt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.